Friends of Reston Ki Aikido

Eastern Ki Federation

Northern Virginia Ki Aikido

Loudoun Valley Ki Aikido

Elkton Ki Aikido

Connecticut Ki Aikido

Minnesota Ki Society

Raleigh Ki Aikido

South Carolina Ki Aikido

“Let us do our best to explain the correct principles of the Universe.”

—Soshu Koichi Tohei Sensei

Like us on Facebook

We are proud members of the Eastern Ki Federation and the International Ki Society